Σχέδιο νόμου σύστασης νέων επιχειρήσεων

Σύσταση επιχειρήσεων

Tο σχέδιο νόμου με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κατατέθηκε στη Βουλή, στο οποίο παρουσιάζεται η νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης επιχείρησης, όπου ο χρόνος αλλά και το κόστος σύστασης περιορίζονται σημαντικά.

Θα δίνεται προτεραιότητα σε τρεις κλάδους, αυτούς της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και του τουρισμού, ενώ η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων σταδιακά θα ενταχθεί στο νέο καθεστώς «γνωστοποίησης», αναφέρει η κυβερνητική ενημέρωση.

Αναλυτικά:

1. Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης.
Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.

2. Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης

Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.

3. Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης

Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

4. Παρεμβάσεις & απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

Πρώτο βήμα με βάση το νέο νομοσχέδιο είναι η γνωστοποίηση για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Το νέο σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει συστημικά το σύνολο μιας δραστηριότητας και όχι απλά μια μεμονωμένη άδεια. Στόχος είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η τόνωση της απασχόλησης και η άντληση ξένων επενδύσεων.

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση/έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων), καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης.

Η εκ των υστέρων εποπτεία προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα: Καταργούνται οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Κλάδοι

Τρόφιμα και ποτά

-Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

-Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

-Κατάργηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την Κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης

-Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής – εμφιάλωσης νερού

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

-Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με Βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία -Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης

-Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάσταση από γνωστοποίηση

-Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης

Τουριστικά Καταλύματα

-Μέχρι 30/09/2017 χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς «γνωστοποίησης».

-Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).

-Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο – αντικατάσταση με αποδεικτικό

-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.

-Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Γνωστοποίηση: Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν

Χρόνος: Ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση.

 

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ .

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *