Τρόποι πλαγιοκάλυψης μεταλλικού σκελετού

Μεταλλικό κτίριο - κατοικία

Τρόποι πλαγιοκάλυψης μεταλλικού σκελετού

Στις μεταλλικές κατασκευές υπάρχουν πολλοί τρόποι για την πλαγιοκάλυψη (τοιχοποιία. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι καλύτεροι τρόποι / υλικά που παρέχουν καλύτερη συνοχή με τον μεταλλικό σκελετό (φέροντα οργανισμό), πλήρη αντισεισμική θωράκιση και απόλυτα ελεγχόμενο αισθητικό αποτέλεσμα είναι: α)Το τρισδιάστατο δομικό πλέγμα (3Δ)  β)Η λύση της τσιμεντοσανίδας / γυψοσανίδας και γ) το θερμοηχομωνητικό πανέλο.

α) ΛΥΣΗ ΜΕ 3Δ: Το τρισδιάστατο δομικό πλέγμα είναι βιομηχανικό δομικό στοιχείο που συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού διατομής Φ.3,0 ή Φ3,6/S.500 συγκολλημένες μεταξύ τους ανά 6,25 εκατοστά προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με συγκολλημένες σε αυτά διαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους οπλισμού Φ3,6/S.500 με πυκνότητα 64 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο πλέγματος.

Στο ενδιάμεσο μεταξύ των πλεγμάτων και παράλληλα προς αυτά, προβλέπεται ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή, πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 18-20 κιλά ανά κυβικό μέτρο και πάχους 8 εκατοστών για τις εσωτερικές τοιχοποιίες και 16 ή 20 εκατοστά για τις εξωτερικές. Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στις διατομές του δομικού χάλυβα που θα προβλέπονται από τη στατική μελέτη, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς ακαλαίσθητα εξογκώματα.
Η αυτοσβηνώμενη διογκωμένη πολυστερίνη είναι διαπερασμένη από τις δισδιαγώνιες ράβδους και έτσι είναι ασφαλώς συγκρατημένη, παράλληλα προς τα πλέγματα και σε ελεγχόμενη απόσταση από αυτά.
Για τις κατασκευές με τον συγκεκριμένο τρόπο δόμησης δεν απαιτείται η χρήση ξυλείας (ξυλότυποι – καλούπια κλπ), ενώ υπάρχει ισότιμη κατανομή της σεισμικής εντάσεως σε όλα τα κατακόρυφα μέλη της κατασκευής, χωρίς συσσωρεύσεις εντάσεων σε διακεκριμένα μέλη, αφού όλοι οι τοίχοι της κατασκευής αξιοποιούνται ως φέροντες τοίχοι (bearing walls).
Ο σκελετός κατά τις σεισμικές εντάσεις λειτουργεί ως ένα ενιαίο υπερστατικό σύστημα, μη επιτρέποντας γωνιακές παραμορφώσεις στους ορόφους, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό βλάβες (ρηγματώσεις κλπ).
Για την τοποθέτηση του 3Δ είτε προβλέπονται αναμονές σιδήρου Φ8 από την θεμελίωση / βάση / πλάκα υπογείου, είτε τοποθετούνται «βλήτρα», ευθύγραμμα ή κεκλιμένα, διατομής Φ8, που συγκρατούνται με ειδική εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, μήκους 50 εκατοστών και σε απόσταση 30 εκατοστών μεταξύ τους. Αντίστοιχα βλήτρα ηλεκτροσυγκολλούνται πάνω στα μεταλλικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού.

Αφού τοποθετηθούν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις / δικτυώσεις, ακολουθεί η εκτόξευση ειδικής τσιμεντοκονίας πάχους 5 εκατοστών, σε κάθε πλευρά του τοίχου, με τη χρήση κοινής μηχανής εκτόξευσης. Η τσιμεντοκονία αποτελείται από πρόσμιξη (χαρμάνι) τσιμέντου, χονδρόκοκκης άμμου, πρόσμικτου κονιάματος beton blus (ανόργανο δομικό υλικό) και νερό.
Τέλος ακολουθεί η εκτόξευση μαρμαροκονίας (ως η συνήθης κατασκευές) και οι ελαιοχρωματισμοί.

Οφέλη από την επιλογή του 3Δ:

 • Δόμηση που πληρεί τον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος ΕΑΚ – ΕΚΩΣ 2000 και Ευρωκώδικες 3,4,6 και 8.
 • Η παραγωγή και εφαρμογή είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9002
 • Πλήρη αντισεισμικότητα. Η μέγιστη αντισεισμικότητα των σύμμεικτων κτιρίων που έχει πλέον αποδειχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε πείραμα μονώροφου σύμμεικτου κτιρίου στο εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. το οποίο δοκιμάστηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 1,6g για 90sec και δεν έπαθε καμία βλάβη (ας σημειωθεί ότι στο παραπάνω πείραμα όμοιο συμβατικό μονώροφο κτίριο αστόχησε παθαίνοντας μόνιμη παραμόρφωση όταν υποβλήθηκε σε προσομοίωση σεισμού επιτάχυνσης Βαρύτητας 0.4g σε μόλις 30sec).
 • Ταχύτητα κατασκευής.
 • Χαμηλό κόστος. Η γρήγορη αποπεράτωση του έργου μειώνει σημαντικά την εργατική δαπάνη (-60%), τις ασφαλιστικές εισφορές (-40%), καθώς και το κόστος μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού από και προς το εργοτάξιο.
 • Αρχιτεκτονική χωρίς περιορισμούς.
 • Θερμομόνωση – Ηχομόνωση – Υγρομόνωση.
 • Υψηλή πυροπροστασία.
 • Απεριόριστη διάρκεια ζωής.
 • Ελεγχόμενη ποιότητα δομικών στοιχείων.
 • Περιορισμό εξειδικευμένων συνεργείων
 • Απαλλαγή ατελειών κατασκευής.
 • Μηδενίζει τις ρηγματώσεις της τοιχοποιίας
 • Εξαιτίας της ομοιογένειας με τον μεταλλικό φορέα δεν δημιουργούνται αρμοί αποκοπής.
 • Είναι εξαιρετικά εύκολη η διαμόρφωση αρχιτεκτονικών προεξοχών (κορνίζες και λοιπά κλασσικά στοιχεία) και η επικάλυψη με διακοσμητικούς πλίθους (όψη πέτρας).
 • Στην περίπτωση των πέτρινων κατασκευών, πριν την εκτόξευση κονιάματος, οι τεχνίτες της πέρας, τοποθετούν άγκιστρα (τζινέτια) σε απόσταση 7,5 εκατοστών από το 3Δ και ανά 50 εκατοστά και εκεί χτίζουν την πέτρα. Ακολούθως εγχύνεται μείγμα ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, όμοιο με αυτό της εκτόξευσης, μεταξύ της πολυστερίνης και της πέτρας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται γρήγορη κατασκευή, σε σχέση με τον συμβατικό. Η ισχυρή τσιμεντοκονία αποκλείει τις πιθανότητες αποκόλλησης της πέτρας, ενώ σταθεροποιεί την μόνωση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Στο στατικό υπολογισμό υπολογίζεται ο φέρων οργανισμός με 3Δ, αλλά ουσιαστικά συμμετέχει και η πέτρα, η οποία συνεισφέρει στη δημιουργία μικτής φέρουσας τοιχοποιίας υψηλών αντοχών.
 • Υψηλά ενεργειακά οφέλη, που οφείλονται στον υψηλό βαθμό μείωσης των θερμογεφυρών του περιβλήματος και την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας, ενώ παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Αποκλεισμός περιπτώσεων εμφάνισης υγρασίας και των συνεπειών της (μούχλα – οσμές κλπ).
 • Προστασία του φέροντος οργανισμού από διαβρώσεις, θερμικές καταπονήσεις και παροχή ιδιαίτερα υψηλού δείκτη πυραντίστασης.
 • Έχει εξαιρετική ηχοαπορροφητική – ηχομονωτική προστασία λόγω της διπλοκέλυφης κατασκευής με συντελεστή Rw=56 db. Ενώ παρέχει ηχοπροστασία υψηλής ακουστικής άνεσης (κατηγορία Α).
 • «Καθαρό» εργοτάξιο, απαλλαγμένο από τις υψηλές ανάγκες για απομάκρυνση μπαζών, ξυλότυπων κλπ.
 • H μείωση των «νεκρών» χωρών του κτιρίου, που επιτυγχάνεται χάρη στις μικρές διατομές των στύλων και δοκών που χρησιμοποιούνται και μας δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων (αιθουσών), χωρίς να απαιτούνται εσωτερικά υποστυλώματα.
 • Μειωμένες δαπάνες για εργατικό δυναμικό και εισφορές σε ΙΚΑ, λαμβανομένου υπόψη ότι για τις εισφορές εφαρμόζεται ο Πίνακας 2 του ΙΚΑ, (40 % μειωμένες σε σχέση με του Πίνακα 1 ).


β)ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ:

Εξωτερική επένδυση τσιμεντοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό KNAUF, πετροβάμβακα 50mm 50kg, διαπνέουσα μεμβράνη, τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης AQUA PANEL OUTDOOR 12,5mm, εξωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα και basecoat έτοιμος σοβάς 3-5mm.

Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής έχει σαν σκοπό την προστασία του κτιρίου από την ανεπαρκή ή την υπερβολική θέρμανση, τη διείσδυση αέρα – σκόνης ή άλλων μικροσωματιδίων. Ο πετροβάμβακας είναι ιδιαίτερα ηχοαπορροφητικό υλικό (55db) με εξαιρετικά υψηλό δείκτη πυροπροστασίας (κατηγορία Α1 κατά EN ISO 1181), μιας και είναι άκαυστο υλικό με σημείο τήξης τους 1000 oC.(DIN 4102-17). To είδος της πλαγιοκάλυψης αυτής είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις του ΕΟΤΑ (EUROPEAN ORGANISATION OF TECHNICAL APPROVALS – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τεχνικές εγκρίσεις) και την οδηγία ETAG 004 (σχετική με τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επιχρίσματα). Το τελικό πάχος τοιχοποιίας είναι 18 εκατοστά, με αποτέλεσμα την μειωμένη ανάγκη για θέρμανση ή κλιματισμό, άρα και την εξοικονόμηση ενέργειας / ηλεκτρικών φορτίων.

Χώρισμα 2+2 με κοινές γυψοσανίδες 12,5mm KNAUF,με 50mm εσωτερικό μεταλλικό σκελετό KNAUF και με εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα 5cm 50kg.

Ψευδοροφή με μια κοινή γυψοσανίδα 12,5mm KNAUF, με μεταλλικό σκελετό άμεσης και έμμεσης ανάρτησης KNAUF 60x27x0,6

Στα μπάνια και στα WC θα εφαρμοσθεί ειδική ανθυγρή γυψοσανίδα (πράσινη).

Ειδικά τεμάχια :
• Δοκάρι δυο πλευρών Γ (σχήματος γάμα).
• Δοκάρι τριών πλευρών Π (σχήματος πι).
• Κούτελο μορφής Ι (σχήματος γιώτα) με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό KNAUF
• Σκοτία 13x13mm αλουμινίου με μισό γωνιόκρανο για τα παράθυρα.
• Ενίσχυση των ανοιγμάτων (πόρτες-παράθυρα) με το μεταλλικό προφίλ KNAUF UA 75x40x2

Οφέλη από την επιλογή των έτοιμων τοίχων (τσιμεντοσανίδα-γυψοσανίδα):

 • Χαμηλό κόστος.
 • Αφήνει ανεπηρέαστη την ελαστικότητα του μεταλλικού κτιρίου.
 • Σε σύγκριση με όλα τα είδη πλαγιοκάλυψης προσφέρει την υψηλότερη θερμομόνωση, όταν συνδυάζεται με θερμοπρόσωψη.
 • Απόλυτη ελευθερία σχεδιασμού.
 • Μηδενικές αστοχίες.
 • Χαμηλότερες τιμές ελαιοχρωματισμών (βάφεται με δύο στρώματα χρώματος, αντί τρία που ισχύει στα υπόλοιπα είδη πλαγιοκάλυψης).
 • Αποφεύγονται οι νεκροί χώροι (γωνίες, δοκάρια κλπ).
 • Ακριβής προϋπολογισμός έργου, χωρίς υπερβάσεις.
 • Προβλέπονται διαφορετικά υλικά, ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
 • «Καθαρό» εργοτάξιο, απαλλαγμένο από τις υψηλές ανάγκες για απομάκρυνση μπαζών, ξυλότυπων κλπ.
 • Μειωμένη δαπάνη σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Έχει φυσική ελαστικότητα με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κάθε ενδεχόμενου για ρωγμώσεις, σε περίπτωση σεισμικών δονήσεων.

γ)ΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Είναι η λύση που ταιριάζει περισσότερο στο μεταλλικό σκελετό και αυτό διότι αποτελείται από μεταλλικά στοιχεία (λαμαρίνα γαλβανισμένη ή ηλεκτροστατικά βαμένη).

Πλεονεκτήματα:

 • Δεν σκουριάζει
 • Δεν τρίζει
 • Έχει πολύ μικρό κόστος υλικού και τοποθέτησης.
 • Είναι το ποιο θερμοηχομονωτικό υλικό που κυκλοφορεί παγκοσμίως.

Το πάνελο αρχικά χρησιμοποιήθηκε στα ψυγεία και ακολούθως στους βιομηχανικούς χώρους, όπου υπήρχε μεγάλο άνοιγμα και ύψος, προκειμένου επιτυγχάνεται υψηλή θερμομόνωση (για λόγους κόστους),αλλά και για ηχομόνωση.

Σήμερα λόγω της τεράστιας ποικιλίας σε μορφές -σχήματα – χρώματα χρησιμοποιείται ακόμα και για την κατασκευή κατοικιών με απόλυτα ελεγχόμενο αισθητικό αποτέλεσμα 

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

2 Απαντήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *