Κατηγορίας σπουδαιότητας σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ)

«Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας   Κατηγορία Σπουδαιότητας   Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, όπως...