Υγειονομική νομοθεσία

Νομοθεσία για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

1. Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 ΦΕΚ 3106 Β 9-12-2013 – Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου

 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 1)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 2)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων − Αντικατάσταση άδειας : (άρθ. 4)
 • Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων − Αντικατάσταση της άδειας : (άρθ. 5)
 • Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου : (άρθ. 6)

2. Ειδικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 

 • ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
 • ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
 • ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΑΡΘΡΟ 16 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΑΡΘΡΟ 17 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ
 • ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΑΡΘΡΟ 20
 • ΑΡΘΡΟ 21 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

2. Νομοθεσία σχετικά με κινητά καταστήματα (καντίνες ) και υπαίθριο εμπόριο

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων  και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους .

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)

 • Εγκύκλιος 6 (κινητά καταστήματα )
 • Ο Ν.2323/95(ΦΕΚ145/τΑ/1995) όπως έχει τροποποιηθεί.
 • Π.Δ 254/2005(ΦΕΚ307/τΑ/16-12-2005)
 • Δ Ν. 2971/2001(ΦΕΚ285/τΑ)
 • Η ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013& ΑΔΑ ΒΕΝΗΗ-ΣΜΥ.
 • Η υπ. αριθμ. Πρωτ. 44645/3200/30-10-2012 & ΑΔΑ Β4321-3Δ5 Εγκύκλιο
  του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών &
  Δικτύων της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές

a. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

b. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:

 • πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·
 • οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·
 • πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·
 • όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·
 • πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·
 • πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·
 • πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·
 • τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.
 • Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις  αδειοδοτούσες  αρχές  (Δήμοι,  Λιμενικές  αρχές  κ.λπ.)  σύμφωνα  με  την ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται  η  υγιεινή  και  ασφάλεια  των  παρασκευαζόμενων  και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
 • Η κατασκευή θα είναι  από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε  να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια  των  τροφίμων  και  να  παρεμποδίζεται  η  αερόφερτη  επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
 • Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός   στο σύνολό του.
 • Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης.  Πρέπει  να  υπάρχει  επαρκής  παροχή   νερού  για  ανθρώπινη κατανάλωση  και  δεξαμενή  συγκέντρωσης  υγρών  αποβλήτων  αποκομιδή στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες  ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις κατάλληλες  διαστάσεις,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  παραγωγή  και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται  τα  προσφερόμενα  είδη  (π.χ.  παγωτό,  μαλλί  της  γριάς, λουκάνικα,  κ.λπ.)  ώστε  να  ελέγχεται  η  διασφάλιση  των  συνθηκών παρασκευής  και  προσφοράς  σύμφωνα  με  την  αρχική  γνωμοδότηση  της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά την σχετική νομοθεσία

[table id=1 /]