Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

κατασκευών με τον Νόμο 4178/2013 σε

Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη . Γρήγορα , Εύκολα, Αξιόπιστα & οικονομικά !

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013.

Τα σημαντικότερα στοιχεία του νόμου για τα αυθαίρετα έχουν ως εξής:

 • Εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές / αυθαίρετες αλλαγής χρήσης που έχουν ολοκληρωθεί / εγκατασταθεί έως την 28.07.2011 καθώς και όλες εκείνες που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες θα αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή τον χρόνο εγκατάστασης της χρήσης.
 • Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 08.08.2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.
 • Έως 06.02.2015 ο χρόνος υποβολής της αίτησης  για τη ρύθμιση, αποκλειστικά ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και  από μηχανικό που θα επιλέξετε.
 • Το πρόστιμο για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 07.02.2014 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εκατόν δύο (102) μηνών (δηλαδή σε 8.5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα επτά (17) εξαμήνων από την 08.08.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 08.08.2014 καταβάλλεται εντός ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών (δηλαδή σε 7 ΧΡΟΝΙΑ) ή δεκατεσσάρων (14) εξαμήνων από την 10.02.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα δευτέρου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου).Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 06.02.2015 (τελευταία εργάσιμη ημέρα τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εξήντα (60) μηνών (δηλαδή σε 5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα (10) εξαμήνων από την 11.08.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 20 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 10 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.  Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ποσοστού 30% αυτού.
 • Μικρότερα πρόστιμα θα πληρώσουν όσοι έχουν αυθαίρετη κατασκευή σε κύρια και μοναδική κατοικία (θα καταβάλουν το 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου), ενώ όσοι έχουν αυθαίρετα σε δεύτερη κατοικία, το πρόστιμο θα είναι σε συνάρτηση της τιμής ζώνης της περιοχής στην οποία έχει κατασκευαστεί το αυθαίρετο
 • Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρια.
 • Εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.15 για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, 0.20 για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης για κύρια κατοικία στη Θράκη0.50 για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής0.20 για την κύρια κατοικία πολυτέκνων0.50 για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ0.30 για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ0.20 την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα .
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία που ολοκληρώθηκαν προ της 09.06.1975 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
 • Εισάγεται συντελεστής παλαιότητας 0.15 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εγκατασταθεί από 09.06.1975 έως 31.12.1982 και συντελεστής 0.8 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εγκατασταθεί από 01.01.1983 έως 31.12.2003.
 • Για το σύνολο (σχεδόν) των λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων το πρόστιμο είναι πεντακόσια (500) ευρώ.
 • Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ήδη τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

Μπορείτε να δείτε τα νέα γύρω από τα αυθαίρετα πατώντας ΕΔΩ .