Μεταλλικά κτίρια

Μεταλλικό κτίριο - κατοικία

Μεταλλικό κτίριο – κατοικία

Μελέτη κτιρίων κατοικιών και βιομηχανικών με μεταλλικό σκελετό σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη

Στα μεταλλικά κτίρια η επιλογή μεταλλικού φορέα για την φέρουσα δομή ενός κτιρίου επιφέρει αρκετά οφέλη σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάποια είδη κατασκευών, όπως για κάποιες βιομηχανικές κατασκευές, η επιλογή του χάλυβα είναι επιβεβλημένη. Πέρα από τις εξαιρετικές τεχνικές ιδιότητες που έχει ο χάλυβας, μια μεταλλική κατασκευή μπορεί να μειώσει αισθητά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των οικοδομικών εργασιών και το κόστος κατασκευής. Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο, ότι η μεταλλική κατασκευή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις κατασκευές. Σημαντική θεωρείται όμως και η επιλογή του κατάλληλου Σύμβουλου Μηχανικού – Μελετητή για τη στατική μελέτη μεταλλικών κατασκευών και κτιρίων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

 • Στατικές μελέτες για τυποποιημένα μεταλλικά κτίρια
 • Στατικές μελέτες  για πλήρη εφαρμογή στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων, μεταλλικά πατάρια και προσθήκες μεταλλικών οροφών.
 • Προσθήκες καθ’ ύψος ή εσωτερικών παταριών από μεταλλικό σκελετό.
 • Στατική μελέτη για βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο.
 • Στατικές μελέτες κτιρίων κατοικιών με μεταλλικό σκελετό.
Μεταλλικό κτίριο

Μεταλλικό κτίριο

Με χρήση ειδικού λογισμικού (Instant , automettal & autocad) γίνεται η στατική και αντισεισμική ανάλυση για τα μεταλλικά κτίρια σύμφωνα με τους ευρωκώδικες και ο σχεδιασμός τους.

 

Θα έχετε μία αξιόπιστη και αποτελεσματική μελέτη οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής που μπορεί να προσομειωθεί με ραβδωτά στοιχεία όπως:

 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Πυλώνες
 • Δικτυώματα
 • Ικριώματα
 • Πολυώροφα μεταλλικά
 • Γέφυρες
 • Στέγαστρα
 • Σκάλες

Μπορούμε να διαστασιολογήσουμε όλους τους τύπους των διατομών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές, ακόμα και ειδικές κατηγορίες όπως:

 • Διατομές ψυχρής έλασης
 • Διατομές μεταβλητού ύψους
 • Σύνθετες διατομές
 • Κυψελωτές διατομές