Τεχνικές αλλά και Γενικές ειδήσεις Ειδικά ότι αφορά Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη