Επενδυτικά προγράμματα

Επενδυτικά προγράμματα

Το γραφείο μας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και των Αναπτυξιακών εργαλείων του ελληνικού Δημοσίου, συγκεντρώνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιλέγει τα κατάλληλα Αναπτυξιακά Επενδυτικά προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η κάθε επιχείρηση.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την υποστήριξη μιας επιχείρησης από την πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έως και την τελική εκταμίευση της επιδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίας μας είναι :

Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Ενημέρωσης

Εμπρόθεσμη και πλήρης ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση σας. Συνοπτικά ενημερώνεστε άμεσα για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι των προγραμμάτων
 • Περιορισμοί ανά δικαιούχο
 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Χρονοδιαγράμματα

Προ-βαθμολόγηση επένδυσης

Στο πλαίσιο της υγιούς συνεργασίας με τους πελάτες μας, μέσα από ειδικά εργαλεία, προχωράμε στην προβαθμολόγιση της κάθε επένδυσης ενημερώνοντας άμεσα τον υποψήφιο επιχειρηματία για τις πιθανότητες χρηματοδότησης του.

Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Σε συνεργασία με Σύμβουλο μας, σχεδιάζεται η επένδυση με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιδότησης.

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελετών βιωσιμότητας.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πλήρης ενημέρωση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης.
 • Υποβολή του τελικού φακέλου προς αξιολόγηση.

Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Το πιο σημαντικό και κρίσιμο τμήμα μίας επένδυσης είναι η υποστήριξη του πελάτη μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησης του.

Οπότε αποτελούν δέσμευσή μας τα :

 • Σύνταξη οδηγού υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συμβουλές ως προς την οικονομική παρακολούθηση.
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων.
 • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης.