ΦΕΚ 216 Α 24-12-18 – ΝΟΜΟΣ 4585/18 – Αλλαγές σε αυθαίρετα και ισχύς αδειών δόμησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 148 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σει-
σμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν
σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσε-
ων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) και οι
οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, παρατείνεται έως
τις 31.12.2019.».

Άρθρο 12
Παράταση οικοδομικών αδειών

Στο άρθρο 76 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018».

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

 Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται πε-
ρίπτωση ιβ΄ ως εξής:

«ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων
εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ.
8.2.1979 (Δ΄ 130)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου
34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α΄62),
για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συ-
νολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό κα-
ταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής
σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις
30.6.2019.».

3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ το αρμόδιο για τη διαπί-
στωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει
πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η
εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με
επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδά-
φισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να
εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της
παρ. 3 του άρθρου 107.
Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες
κατασκευές των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και των υποπερι-
πτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α΄ 149), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α΄
196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπλη-
κτες με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κ.υ.α. (Β΄
3255) διαγράφονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1. Για
το σκοπό αυτόν το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατε-
δάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την
οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για
να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων
της παραγράφου 3 του άρθρου 107.».

4.α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
94 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτώσεων α΄ έως δ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.».
β) Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτω-
σης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφο-
ρούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (κ.υ.α.
171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστι-
μο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη
έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί
έως τις 31.1.2019.».

5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολο-
κληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών.

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι
οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός
υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την
ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 του
ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα
με το Παράρτημα Α΄ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται
στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις
εξής περιπτώσεις:
α) Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος
έως τις 31.10.2018,
β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από
την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει
τη μελέτη στατικής επάρκειας.».

Το ΦΕΚ 216 Α 24-12-18 – ΝΟΜΟΣ 4585/18 .

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *