ΝΟΜΟΣ 4513/18 ΦΕΚ 9Α/23-1-18 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4513/18 ΦΕΚ 9Α/23-1-18 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 17 – Τροποποίηση του ν. 4067/2012

Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων.».

Άρθρο 18 – Τροποποίηση του ν. 4178/2013

Στο άρθρο 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) προστίθεται
παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που επιτρέπεται
η εγκατάσταση βιομηχανικών- βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται
και η χρήση εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακών
κέντρων.»

Άρθρο 30 – 1. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:

5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών
τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011,
καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις
δια- τάξεις του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος
(Δ΄795/13.7.1993), παρατείνεται από την ημερομηνία
λήξης τους έως τις 31.12.2020».

 

Ο Νόμος 4513/2018 ΦΕΚ 9Α/23-1-2018 .

 

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *