Εξοικονομώ κατ οίκον II – Οδηγός προετοιμασίας

Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ

Εξοικονομώ κατ οίκος II - Οδηγός προετοιμασίας

Φέτος, οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνουν μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα από όπου σκοπεύει να λάβει δάνειο, αν φυσικά σκοπεύει να λάβει κάποιο δάνειο. Κατόπιν, ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, όπως γίνεται για κάθε αίτηση λήψης δανείου. Όταν γίνει έγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενεργειακό επιθεωρητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για την κατάθεση τόσο της αίτησης όσο και ενός ευρύτερου συνόλου δικαιολογητικών, σχετικά με τις ζητούμενες αλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας τους.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε τα βασικότερα δεδομένα τόσο του ίδιου του Προγράμματος, όσο και της σωστής προετοιμασίας και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

 • Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
 • Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2, και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση ένταξης ολόκληρης της πολυκατοικίας στο Πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να αποτελείται αποκλειστικά από κατοικίες. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι ιδιοκτησίες επαγγελματικής ή τρίτης χρήσης υπερβαίνουν το 50% του συνόλου, τότε η πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση και να καταχωρήσει τις αλλαγές ή τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι και το κόστος τους. Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να γίνουν οι εργασίες στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια. «Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια», τονίζει το ΥΠΕΝ. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει τα εξής :

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα
 • Υποβολή και διαχείριση φακέλου
 • Συμβουλευτική/σχεδιασμός/επίβλεψη υλοποίησης
 
  

Από το ΥΠΕΚΑ δίνονται τα εξής :

 

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Εισοδηματικά κριτήρια

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον 2018, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 7 κατηγορίες.

Το ανώτατο όριο επιδότησης για μια κατοικία δε μπορεί να ξεπερνά το 70% της συνολικής δαπάνης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η πρώτη κατηγορία δικαιούται σίγουρα επιδότηση κατά 60%. Η δεύτερη δικαιούται επιδότηση του 50% των δαπανών, η τρίτη 40%, η τέταρτη 35%, η πέμπτη 30% και η έκτη 25%. Όσον αφορά στην έβδομη κατηγορία, δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης, αλλά υπάρχει δικαίωμα λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.

 

Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό

Βασικό ποσοστό

Προσαύξηση λόγω προστατευόμενου μέλους

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 € Oικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €

60%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 10.001 έως 15.000€ Οικογενειακό από 20.001 έως 25.000 €

50%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 15.001 έως 20.000€ Οικογενειακό από 25.001 έως 30.000 €

40%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 20.001έως 25.000€ Οικογενειακό από 30.001 έως 35.000 €

35%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 25.001 έως 30.000€ Οικογενειακό από 35.001 έως 40.000 €

30%

5%

50%

Ατομικό εισόδημα από 30.001 έως 35.000€ Οικογενειακό από 40.001 έως 45.000 €

25%

5%

50%

Ατομικό εισόδημα από 35.001 έως 40.000€ Οικογενειακό από 45.001 έως 50.000 €

δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά μπορούν να συνάψουν άτοκο τραπεζικό δάνειο

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο μια αίτηση για μια κατοικία . Επίσης, θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς το ετήσιο εισόδημα σου. Ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα, ορίζεται το ποσοστό της επιδότησης.

 • Έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων μετά από συμφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος V. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος.

Προϋποθέσεις ένταξης κτιρίου

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Να έχει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόµιµα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απολεσθεί ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της ∆.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Να πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια ο δικαιούχος

Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίησή της να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των τελευταίων τριών οικονομικών ετών.

Δικαιολογητικά για κατάθεση αίτησης

Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

 • Συμβόλαιο σπιτιού (Τίτλος κτήσης / Κληρονομιά / Γονική παροχή / Μεταβίβασης.)
 • Άδεια δόμησης ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (Ν 3843, Ν4014, Ν4178, Ν4495)
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια της αδείας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι)
 • Πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 .
 • Τελευταίο Εκκαθαριστικό εισοδήματος
 • Αναλυτική κατάσταση για το μίσθωμα του ακινήτου Ε2 σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται από ΤΡΙΤΟ
 • Αντίγραφο Δήλωσης ακινήτων Ε9
 • Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή γενικότερης ύπαρξης συγκύριου της παραπάνω κατοικίας, είναι απαραίτητο και Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του συγκύριου.
 • Πιστοποιητικό 1ης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 •  Λογαριασμός ΔΕΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παρεχόμενη κατοικία, απαιτούνται επιπροσθέτως:

 • Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μισθώσεων Ακινήτων (Ε2)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως
  κατοικία

Σε περίπτωση που δεν έχετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσηςαναλαμβάνουμε την έκδοσή του και θα χρειαστούν επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα:

 • Μελέτη θερμομόνωσης για κτίρια μετά του ’80
 • Φύλλο ελέγχου συντήρησης λέβητα
 • ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed